Privacy statement

Deze website wordt geëxploiteerd door MVH Adviseurs B.V. , gevestigd te Woudenberg, hierna aangeduid als ‘MVH Adviseurs’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘wij’.

Voor MVH Adviseurs is het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met privacy gevoelige informatie. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. MVH Adviseurs handelt conform de Europese privacy wetgeving Algemene Verordening gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of de verleende toestemming in te trekken.

Persoonsgegevens
MVH Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons contactformulier op onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, telefonisch, persoonlijk, via onze website of per e-mail. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.

Doeleinden gegevensverwerking
De door u verstrekte persoonsgegevens worden door MVH Adviseurs uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening.
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren voer wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Voor wervings- en selectiedoeleinden binnen MVH Adviseurs.
 • Voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak indien MVH Adviseurs u wilt uitnodigen voor een kennismakings- of sollicitatiegesprek.
 • In geval uw sollicitatie in behandeling is genomen; voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.

Delen van persoonsgegevens met derden
MVH Adviseurs deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke verplichting(en). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
MVH Adviseurs neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
MVH Adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Uitzondering hierop zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Meldplicht datalekken
Als een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt MVH Adviseurs deze onder normale omstandigheden zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De betrokkene wordt ook geïnformeerd over de inbreuk, als deze inbreuk resulteert in het mogelijk schenden van diens rechten en vrijheden. Zowel de aard van de inbreuk als aanbevelingen over hoe de mogelijke negatieve volgen beperkt kunnen worden, wordt medegedeeld door MVH Adviseurs, zodat de desbetreffende persoon eventueel voorzorgsmaatregelen kan treffen. Als verwerkingsverantwoordelijke is MVH Adviseurs verplicht om alle inbreuken te documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk, de gevolgen en de genomen corrigerende maatregelen (artikel 33, vijfde lid AVG). Hiermee controleert de toezichthoudende partij de naleving van de AVG.

Vragen of klachten
Wij helpen u graag verder als er vragen zijn of klachten naar aanleiding van dit document. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina van onze website.

Mochten wij er desondanks niet samen uit komen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Versie: 24 mei 2018